Abanyeshuri batangiye gukundishwa ikinyarwanda hashingiwe ku muco

Abanyeshuri ba GS Remera Protestant (Ifoto/Ububiko)

Panorama

Ubuvanganzo nyemvugo ni kimwe mu bice by’ikinyarwanda byatangiye kugira intege nke, bigera aho bamwe batangira kubukerensa babukoresha uko bitagombye, bikaba bimwe mu byambura ireme ururimi rw’ikinyarwanda kuko bavangavamo izindi ndimi.

Guhera muri Mutarama 2018, Inteko Nyarwanda y’Ururimi n’Umuco –RALC (Rwanda Academy of Language and Culture), yatangiye gushyira mu bikorwa gahunda yo kwigisha ubuvanganzo nyemvugo nyarwanda ibinyujije mu mashuri. Iyi gahunda igamije kurushao gutoza abana bato gukunda ururimi rw’ikinyarwanda, by’akarusho ubuvanganzo nyemvugo ndetse n’ubuvanganzo nyandiko.

Mu buvanganzo Nyemvugo Nyarwanda harimo ingeri zitandukanye zirimo ingeri y’ibihozo (indirimbo baririmbiraga abana ngo basinzire ndetse n’abageni bagiye kurushinga), ingeri y’amahigi (indirimbo baririmba bahiga), ingeri y’amasare (indirimbo baririmba baroba), ingeri y’amazina y’inka n’izindi.

Mu kiganiro n’Ikinyamakuru Panorama, Mushikiwase Chantal, umukozi ushinzwe Ubuvanganzo Nyemvugo Nyarwanda n’Ubuvanganzo Nyandiko Nyarwanda muri RALC, yavuze ko iyi gahunda yatangiranye n’uyu mwaka mu rwego rwo guteza imbere ubuvanganzo nyemvugo nyarwanda cyane cyane bahereye mu bana bato.

Ku wa Gatanu tariki ya 16 Gashyantare 2018, hari hatahiwe Urwunge rw’amashuri rwa Remera y’Abaporoso, mu kagari ka Kabeza, Umurenge wa Kanombe, Akarere ka Kicukiro, Umujyi wa Kigali. Mu mashuri ane bamaze kugeramo kuva iyi gahunda yatangira, RALC ivuga ko basanze abenshi mu bana baba bazi imivugo gusa, nta bundi buvanganzo nyemvugo nyarwanda bazi.

RALC yakusanyije ingeri z’ubuvanganzo nyemvugo mu rwego rwo kubumenyekanisha bakaba barasanze ari ngombwa kwegera urubyiruko cyane cyane abana mu mashuri.

Mushikiwase yagize ati “Hari abana usanga bavuga uruvange rw’ikinyarwanda n’izindi ndimi bakabigira ururimi rumwe. Iki rero ni cyo cy’ibanze cyatumye tuva mu biro tukegera abana ngo tubereke ibyiza by’ururimi rw’ikinyarwanda, tunabereke ibyiza by’ubuvanganzo nyemvugo nyarwanda.”

Gahunda yo gukundisha abana ururimi rw’ikinyarwanda cyane cyane ubuvanganzo, izakomeza mu gihugu hose, hakazaba n’isuzuma rigamije kureba niba abana hari ubumenyi basigarana mu bundi buvanganzo nyemvugo nyarwanda bityo bakazakura babuzi kandi babukunda. Uretse abanyaeshuri n’undi wese ukeneye kugira ubumenyi ku buvanganzo yabuhabwa mu rwego rwo kubukkwirakwiza no kurushaho kubukundisha Abanyarwanda, kuko ari kimwe mu bigize umuco nyarwanda kandi bukungahaye kuri byinshi bihuza abantu.

Ingeri y’ibihozo mu muco nyarwanda

Ibihozo ni uturirimbo twaririmbirwaga abana kugira ngo bahore, bareke gukomeza kurira babaririmbira ibihozo ndetse banabavugiriza  ubuhuha ni ngombwa ko iyo umwana urize ahozwa.

Ibihozo byagiraga uruhare rukomeye mu kubaka ingo zikagira ubusugire nk’uko bigarukwaho na Mushikiwase. “Umugeni yajyaga gushyingirwa agahozwa, akagirwa inama, akagira impanuro ahabwa na ba nyirasenge na ba nyina wabo, akagera aho arira, bakamuririmbira indirimbo zimurema umutima. Izo ndirimbo zimubwira ziti ’na nyoko yari umugore ariko ntacyo yigeze aba, yarakureze urakura nawe aho ugiye ugiye kuba umubyeyi ubyarire igihugu kandi ube umubyeyi ubereye igihugu.’Akigishwa kubaha umuryango asanze, akubaha sebukwe na nyirabukwe, akubaha ba nyirasenge b’umugabo, ba nyina wabo, akubaha baramukazi be n’abazagenderera urugo, akamenya kwakira abashyitsi.”

Ibihozo bigira uruhare no mu mibanire y’abashakanye kuko ari byo byanyuzwagamo ubutumwa bwigishaga umukobwa ugiye kurongorwa uko azitwara, akigishwa ko niba habaye ikibazo mu rugo, hari uburyo byanyuzwamo mu bwubahane bigakemuka. Byigishirizwagamo kandi ko umugore agomba gukorera urugo, akumva ko urugo rwubatswe n’amaboko ye atapfa kurusenya, kandi ko iyo umugore yubashye umugabo we nawe akamwubaha urugo rwakomeraga.

Muri iki gihe na ho ibihozo biracyaririmbwa ariko si buri gihe ko uko umukobwa agiye kurongorwa si ko ahozwa cyane cyane ko abakobwa b’iki gihe basigaye babyirukira hamwe n’abahungu, ugasanga batakibatinya. Ni hake mu gihugu wasanga umukobwa ugiye kurongorwa arira n’iyo bibayeho, hari igihe arizwa n’ayandi marangamutima cyangwa izindi mbamutima: ubupfubyi, ubukene, …

Kuri iyi ngingo, icyifuzwa ni uko ubu buvanganzo bwakongera kujya bukorwa nka mbere ntibikomeze gukorwa gusa n’amatorero mu bihe byo gusaba no gukwa, ahubwo umukobwa akabikorerwa mbere. Umuco wo guhanura umukobwa no kumuhoza ukongera ugahabwa agaciro. Umukobwa agashyingirwa yiteguye kubaka urugo kandi yiteguye ko n’ikibazo azahura na cyo azafatanya n’uwo bashakanye kugikemura, atazihutira kujya mu nkiko gushaka gatanya.

Ingeri y’amahigi 

Bamwe mu batuye u Rwanda rwo hambere bakundaga guhiga inyamaswa mu mashyamba no ku misozi, bamwe babikora nk’uburyo bwo kwibonera inyama, ariko ku bandi byari n’umukino barushanyirizagamo kuboneza no guhamya.

Mu guhimbarwa kwabo ni ho bahimbye amahigi, akabamo indirimbo baririmbaga bacyuye umuhigo, akabamo amarekezi ari byo bisingizo by’imbwa z‘intozo, hakabamo ndetse n’ibyirahiro bimeze nk’ibyivugo bisingiza umwambi n’umuheto. Bikaba ari byo bikubiye mu ngeri y’amahigi.

Ingeri y’amazina y’inka

Nk’uko amateka y’ubuvanganzo nyarwanda abigaragaza, Amazina y’inka ni nk’ibyivugo cyangwa ibisingizo by’inka z’inyambo. Iyi nganzo ikaba yaratangiye ku ngoma ya Yuhi IV Gahindiro ahasaga mu mwaka wa 1746. Nibwo Abanyarwanda babifitiye ubushake n’ubushobozi bibanze ku bwiza n’akamaro kanini inka zari zifite. Batangiye kuzivuga bazirata ndetse bakazirwanisha no ku rugamba.

Amazina y’inka ni imwe mu ngeri z’ubuvanganzo nyemvugo bwashyizwe mu nyandiko nyuma y’uko Abanyarwanda bamenye kwandika babifashijwemo n’abahanga ba kera bashoboraga guhimba, kuvuga no gufata mu mutwe ibyo bahimbye cyangwa babwiwe.

Amazina y’inka n’ubu arakoreshwa cyane. Muri Gahunda ya Girinka haba hateguwe uza kuvuga amazina y’inka, aho bakoye na ho bikaba uko. Ikibazo kikirimo muri iyi ngeri ubu ni uko bamwe mu bavuga amazina y’inka usanga bahimba cyangwa bakabeshya kugira ngo bibonere amaronko, ariko kandi hari n’abavanga ikinyarwanda n’izindi ndimi z’amahanga, ibi bikica ireme ry’ubuvanganzo nyarwanda.

Mushikiwase Chantal, umukozi ushinzwe Ubuvanganzo Nyemvugo Nyarwanda n’Ubuvanganzo Nyandiko Nyarwanda muri RALC (Ifoto/RALC)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*