Inyandiko isaba guhindura izina

INGINGO Z’INGENZI Z’URWANDIKO RWA BWACHA MUZAIRWA Didier RUSABA GUHINDURA IZINA

Uwitwa BWACHA MUZAIRWA Didier mwene NTAWIHINYUZA Elias na KAMPARAYE Bonifrida utuye mu mudugudu w’Isonga, Akagari ka Nyanza, Umurenge wa Gatenga, Akarere ka Kicukiro mu Mujyi wa Kigali, uboneka kuri telephone: 0788459721/072845921;

Yasabye uburenganzira bwo guhindura amazina BWACHA MUZAIRWA mu mazina ye asanganywe BWACHA MUZAIRWA Didier akitwa MANZI Didier mu Irangamimerere.

Impamvu atanga ni uko izina BWACHA MUZAIRWA rimutera ipfunwe muri bagenzi be, ikindi ni uko bakunda kumwita umukongomani.

Akaba asaba kwemererwa binyuze mu nzira zemewe n’amategeko, guhindura amazina asanganywe BWACHA MUZAIRWA bityo akitwa MANZI Didier mu gitabo cy’Irangamimerere kirimo inyandiko ye y’ivuka.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*